De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling 2017

Referat af Danmarks Veteraner Viborg og Omegns Generalforsamling
den 20-2-2017 på Rindsholm Kro.

Generalforsamlingen startede med at fanen blev ført ind, hvorefter der blev serveret en wiener schnitzel med tilbehør og kaffe.

Derefter bød Formanden velkommen, næste punkt var overrækkelse af års tegn. Der var fire 10 års tegn, to 20 års tegn, et 25 års tegn og to 40 års tegn.

10 års tegnene gik til: Kurt Mosgaard, Inge Nedergaard, Anders Skov Møller Nielsen og Steen K Hansen.

20 års tegnene gik til: Leif Jacobsen og Henry Bjerg Petersen.

25 års tegnet gik til: Lars Nygård Albrektsen.

40 års tegnene gik til: Niels Anton Nielsen og Knud Christensen.

Efter tegnoverrækkelse gik vi over til punkt 1 på dagsordenen.

1. Valg af dirigent og stemmetællere:
Bestyrelsen foreslog Kurt Mosgaard som dirigent, Kurt Mosgaard blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Som stemmetællere blev Jens Ole Berthelsen og Ove Kokholm foreslået og valgt.
1a. Dirigenten forespurgte om der var fuldmagter til godkendelse, dette var ikke tilfældet.

2. Formandens beretning.
Formandens beretning godkendt enstemmigt.

Efter Formandens beretning var der en orientering ved skydekoordinator Eigil D. Andersen.

3. Kassererens beretning.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde et forslag om vedtægtsændringer, da foreningens navn er ændret fra De Blå Baretter til Danmarks Veteraner, så der er lavet en del redaktionelle ændringer i vedtægterne.
Vedtægtsændringerne vedtaget uden indsigelser.

5. Valg jfr. §5.
På valg som kasserer: Niels Stevn genvalg
På valg til bestyrelsen: Leif Jacobsen genvalg
Valg af suppleanter: Jan Egon Kristensen genvalg
Niels Anton Nielsen genvalg
Valg af revisorer: Jens Ole Berthelsen genvalg
Ove Kokholm genvalg
Valg af fanebærer: Ejgild Tapdrup Andersen, Eigil D. Andersen, Jens Ole Berthelsen, Erik Klausen, Leif Jacobsen, Jan Egon Kristensen og Jens Hougaard. Alle genvalgt.

6. Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabs
møde i Karup d. 21 og 22 april 2017.
Erik Klausen og Leif Jacobsen blev valgt.


Der blev ikke brug for stemmetællerne - alle blev genvalgt med applaus.

7. Eventuelt.
Steen Hansen står for tilrettelægningen af repræsentantskabsmødet i Karup, og vil i den anledning gerne have lidt hjælp fra lokalforeningen, derudover vil han gerne have hjælp til et arrangement som Veteranstøtten afholder i forbindelse med Hærvejsmarchen, hvor man laver et cykelløb og et mountainbike løb.

Inge Nedergaard fortalte at H. M. Dronningen og ordenskapitlet har godkendt i hvilken rækkefølge medaljerne skal sidde.

Veterankoordinator Michael Vester, hos Viborg Kommune har lavet en aftale med VFF, at veteraner kan komme til fodbold mod Aalborg d. 19-3, billetten koster 50 kr. og det er med spisning før kampen og oplæg til kampen fra en af spillerne. Billetten kan købes hos Viborg Bibliotekerne Vesterbrogade 15 Viborg.

Tak til Kurt Mosgaard for myndig ledelse af generalforsamlingen.

Referent: Erik Klausen.

   
Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk
script language="JavaScript" type="text/javascript">